Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχος (άνευ αντιμισθίας) με αρμοδιότητες:

 •  Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία του προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 •  Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία του προσωπικού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 •  Την άσκηση αρμοδιοτήτων της Πολιτικής Προστασίας.

Αντιδήμαρχος (με αντιμισθία) με αρμοδιότητες:

 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία του προσωπικού τηςΔιεύθυνσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (εκτός του Τμήματος
  Πρασίνου).
 • Την εποπτεία των Λαϊκών Αγορών.

Αντιδήμαρχος (με αντιμισθία) με αρμοδιότητες:

 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία του προσωπικού του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής.
 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία του προσωπικού του Τμήματος Μαζικού Αθλητισμού – Αθλητικών Προγραμμάτων & Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας.

Αντιδήμαρχος (με αντιμισθία) με αρμοδιότητες:

 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία του προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (εκτός του Τμήματος Συντήρησης και Μικροέργων και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικό).
 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία του προσωπικού της Διεύθυνσης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Αντιδήμαρχος (άνευ αντιμισθίας) με αρμοδιότητες:

 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία του προσωπικού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας – Πρόνοιας & Προαγωγής της Υγείας.
 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία του προσωπικού της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής.
 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων σε θέματα διαφήμισης και χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων.
 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων και τον χειρισμό εν γένει θεμάτων Εθελοντισμού.

Αντιδήμαρχος (με αντιμισθία) με αρμοδιότητες:

 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία του προσωπικού του Τμήματος Συντήρησης και Μικροέργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία του προσωπικού του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Αντιδήμαρχος (με αντιμισθία) με αρμοδιότητες:

 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία του προσωπικού του Τμήματος Νεολαίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης
  Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας.