Συμπαραστάτης Δημότη & Επιχείρησης

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Δήμος Περάματος

Δημοκρατία- Διαφάνεια- Ανεξαρτησία

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης είναι ένας νέος θεσμός που θεσπίστηκε με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010, άρθρο 77). Σκοπός του είναι να διευκολύνει την επίλυση διαφορών, οι οποίες προκύπτουν στην επαφή του πολίτη με τις υπηρεσίες του Δήμου.

 

Η διαμεσολάβηση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης έχει 4 βασικά στάδια:

  • Τη λήψη της καταγγελίας
  • Την επικοινωνία με την καταγγελόμενη πλευρά
  • Την ανταπόκριση της καταγγελόμενης πλευράς
  • Την ενημέρωση του καταγγέλοντος για την έκβαση της υπόθεσης

Ο Συμπαραστάτης διερευνά υποθέσεις που αναφέρονται σε διοικητικές παρατυπίες, άδικη μεταχείριση, αθέμιτες διακρίσεις, κατάχρηση εξουσίας, παράλειψη οφειλόμενης απάντησης, άρνηση παροχής υπηρεσιών, αδικαιολόγητη καθυστέρηση, καθώς και άρνηση πρόσβασης σε έγγραφα.

Ο Συμπαραστάτης δεν είναι αρμόδιος για την παροχή νομικών, οικονομικών ή τεχνικών συμβουλών, για ιδιωτικές διαφορές, για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της δικαιοσύνης, όπως και για πράξεις δικαστικών αρχών.

Το γραφείο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης λειτουργεί εντός του Δημαρχείου. Για κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον Συμπαραστάτη μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210-4092226 και στο 6977729296, ώστε να υποβάλετε το αίτημά σας, ακόμα και σε μη εργάσιμες μέρες και ώρες. Μπορείτε να στείλετε τη φόρμα υποβολής της καταγγελίας και ηλεκτρονικά στο Dimitris_p1985@hotmail.com

 

Ν. 3852/2010, Άρθρο 77

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

  1. Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουντα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
  1. Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη γίνεται εντός έξι (6) μηνών από την εγκατάσταση των αρχών. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
  1. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.
  1. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.
  1. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιοτης ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.
  1. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.