Οργανόγραμμα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Η οργανωτική δομή του Δήμου Περάματος ορίζεται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας όπως αυτός έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 3257/6-12-2012 το οποίο προβλέπει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Οργανόγραμμα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Δήμου περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

Λεωφ. Δημοκρατίας 28

213 2037217-253

Λεωφ. Δημοκρατίας 28

213 2037288-290

Fax: 213 2037373

Λεωφ. Δημοκρατίας 28

213 2037237

Λεωφ. Δημοκρατίας 28

213 2037204-206

Λεωφ. Δημοκρατίας 28

213 2037212

Που περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

α) Θέματα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

β) Θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

γ) Θέματα απασχόλησης

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες

α) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης τηλ. 213 2037239 , διεύθυνση Λεωφ. Δημοκρατίας 28, Πέραμα 188 63 .

Που περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
 1. Οργάνωσης Εκλογών
 2. Συντονισμού φυλάκων – νυχτοφυλάκων
 3. Πρωτοκόλλου και αρχείου

β) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Εκτελεστική, Διαβούλευσης κ.λπ.),

Που περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
 1. Δημοτικού Συμβουλίου τηλ. 213 2037204-206 , διεύθυνση Λεωφ. Δημοκρατίας 28, Πέραμα 188 63
 2. Οικονομικής Επιτροπής τηλ. 213 2037206 , διεύθυνση Λεωφ. Δημοκρατίας 28, Πέραμα 188 63
 3. Επιτροπών (Ποιότητας Ζωής, Εκτελεστικής, Διαβούλευσης κ.λπ.)

γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Που περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
 1. Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού τηλ. 213 2037215, 209, 210 , διεύθυνση Λεωφ. Δημοκρατίας 28, Πέραμα 188 63
 2. Μητρώων προσωπικού, Εργασιακών Θεμάτων και Στοιχείων Μισθοδοσίας τηλ.213 2037255 , 256 , διεύθυνση Λεωφ. Δημοκρατίας 28, Πέραμα 188 63

δ) Τμήμα Δημοτολογίου

Που περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
 1. Δημοτολογίου τηλ.213 2037242, 244 , fax: 2104411404 , διεύθυνση Λεωφ. Δημοκρατίας 28, Πέραμα 188 63
 2. Εκλογικά
 3. Ιθαγένειας και Πολιτογράφησης

ε) Τμήμα Ληξιαρχείου τηλ. 213 2037241 ,fax: 213 2037264 , διεύθυνση Λεωφ. Δημοκρατίας 28, Πέραμα 188 63

Που περιλαμβάνει το εξής θέμα:
 1. Ληξιαρχείου και Πολιτικών Γάμων
 2. Μητρώου Αρρένων και Στρατολογίας

Λεωφ. Δημοκρατίας 28

213 2037208

Που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες

α) Τμήμα Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας

Διεύθυνση Λεωφ. Δημοκρατίας 28, Πέραμα 188 63

Τηλ. 213 2037249-252


β) Τμήμα Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας

Διεύθυνση Λεωφ. Δημοκρατίας 28, Πέραμα 188 63

Τηλ. 213 2037272


γ) Τμήμα Λογιστηρίου − Προϋπολογισμού – Διαχείρισης

Διεύθυνση Λεωφ. Δημοκρατίας 28, Πέραμα 188 63

Τηλ. 213 2037269-72


δ) Τμήμα Προμηθειών

Διεύθυνση Λεωφ. Δημοκρατίας 28, Πέραμα 188 63

Τηλ. 213 2037265, 230, 304

Λεωφ. Δημοκρατίας 28

213 2037219-21

213 2037222 (Δ/ντης )

Που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες

α) Τμήμα Μελετών

Διεύθυνση Λεωφ. Δημοκρατίας 28, Πέραμα 188 63

Τηλ. 213 2037228, 224, 233

Που περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
 1. Μελετών κτιριακών έργων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων
 2. Μελετών κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας
 3. Σχεδιασμού – προγραμματισμού και διαχείρισης χρηματοδοτικών προγραμμάτων και διοικητικής υποστήριξης

β) Τμήμα Κατασκευών

Διεύθυνση Λεωφ. Δημοκρατίας 28, Πέραμα 188 63

Τηλ. 213 2037232, 235

Που περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
 1. Επίβλεψης και παραλαβής κτιριακών έργων και τεχνικών έργων χώρων πρασίνου, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων
 2. Παρακολούθησης και διοικητικής υποστήριξης έργων

γ) Τμήμα Συντήρησης και Μικροέργων

Διεύθυνση οδός Αναπαύσεως (παλιό νεκροταφείο).

Τηλ. 210 4416756

Που περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
 1. Υλοποίηση μικροέργων
 2. Συντήρηση δημοτικών κτιρίων, σχολείων κ.λπ.

δ) Τμήμα Αποχέτευσης – Ύδρευσης – Οδοποιίας

Διεύθυνση Λεωφ. Δημοκρατίας 28, Πέραμα 188 63

Τηλ. 213 2037229

Που περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
 1. Μελετών
 2. Κατασκευής, συντήρησης και επισκευής αποχετευτικού δικτύου
 3. Συνδέσεων αποχέτευσης και ύδρευσης

ε) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό

Διεύθυνση Λεωφ. Δημοκρατίας 28, Πέραμα 188 63

τηλ. 210 4413019

Που περιλαμβάνει ταεξής θέματα:
 1. Μελετών – κατασκευών έργων σηματοδότησης
 2. Συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρονικών μέσων
 3. Αδειοδοτήσεων και εγκαταστάσεων

στ) Τμήμα Πολεοδομίας

Διεύθυνση Λεωφ. Δημοκρατίας 28, Πέραμα 188 63

Τηλ. 213 2037223, 225

Που περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
 1. Έκδοση οικοδομικών αδειών
 2. Πολεοδομικών εφαρμογών
 3. Ελέγχου κατασκευών

Λ. Ειρήνης 215

210 4411333

210 4411888

Που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες

α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκριση

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες

α) Τμήμα Καθαριότητας και Ανακυκλώσιμων υλικών

Διεύθυνση οδός Αναπαύσεως (παλιό νεκροταφείο)

Τηλ. 210 4415781

Που περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
 1. Οδοκαθαριστών και Αποκομιδή απορριμμάτων
 2. Ογκωδών απορριμμάτων και σαρώθρων
 3. Ανακυκλώσιμων οικιακών απορριμμάτων
 4. Ανακύκλωση ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών και λοιπού εξοπλισμού
 5. Εξειδικευμένα προγράμματα ανακύκλωσης

β) Τμήμα Περιβάλλοντος, Μελετών και Έργων

Διεύθυνση Λεωφ. Δημοκρατίας 28, Πέραμα 188 63

τηλ. 213 2037224-234

Που περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
 1. Περιβάλλοντος
 2. Προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών
 3. Σχεδιασμού προγραμμάτων και συντονισμού δράσεων πολιτικής προστασίας
 4. Μελετών και Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων
 5. Έργων Περιβάλλοντος

γ) Τμήμα Πρασίνου

Διεύθυνση Οδός Γοργοποτάμου

Τηλ. 210 4021171

Που περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
 1. Συντήρησης και ανάπτυξης πρασίνου
 2. Αρδευτικών έργων
 3. Φυτωρίου

δ) Τμήμα Συντήρησης, Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργων

Διεύθυνση οδός Αναπαύσεως (παλιό νεκροταφείο)

Τηλ. 210 4412366

Που περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
 1. Κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου
 2. Συντήρησης και επισκευής
 3. Στάθμευσης και φύλαξης οχημάτων τηλ. 2104021588 , διεύθυνση οδός Αναπαύσεως (παλιό νεκροταφείο).

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Λεωφ. Δημοκρατίας 28

213 2037102

 

Που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας και Προαγωγής Υγείας, Πρόνοιας και Ισότητας

Που περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
 1. Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας
 2. Κοινωνικών ερευνών, πολιτικών ισότητας και υποστήριξης
 3. Εποπτείας και Ελέγχου
 4. Δράσεων και προγραμμάτων προστασίας και προαγωγής υγείας (Τηλεϊατρική κ.λπ.)
 5. Τράπεζα αίματος

β) Τμήμα ΚΑΠΗ

Που περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
 1. Μέριμνας και κοινωνικής προστασίας ηλικιωμένων
 2. Φυσιοθεραπείας, Εργοθεραπείας και προληπτικής Ιατρικής

Λεωφ. Δημοκρατίας 28

213 2037100, 108, 109

 

Που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα νεολαίας, παιδείας και δια βίου μάθησης

β) Τμήμα προγραμμάτων πολιτισμού και εκδηλώσεων

γ) Τμήμα μαζικού αθλητισμού – αθλητικών προγραμμάτων και αθλητικών εγκαταστάσεων

Ελευθέριας 2

210 4411595

 

Που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Α΄ Τμήμα προσχολικής αγωγής

Διεύθυνση Οδ. Ελευθερίας 2

Τηλ. 210 4411561


β) Β΄ Τμήμα προσχολικής αγωγής Ικαριώτικα

Διεύθυνση Κολοκοτρώνη και Ικάρων

Τηλ. 210 4419082


Υ) Γ΄ Τμήμα προσχολικής αγωγής Ναύσταθμος

Διεύθυνση Αναπαύσεως τέρμα, περιοχή Πολεμικού Ναυτικού,

Τηλ. 210 4412640, 210 5573905


δ) Δ΄ Τμήμα προσχολικής αγωγής Ναύσταθμος

Διεύθυνση Κολοκοτρώνη 21

Τηλ. 210 5531932