Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Ο διαδικτυακός τόπος https://perama.gr  (εφεξής “ιστότοπος”)  ανήκει στον Δήμο του Περάματος. Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος και οι εφαρμογές που περιλαμβάνονται σε αυτόν, μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και λογισμικού ανοικτού και κλειστού κώδικα προσφέρουν σε όλους τους επισκέπτες τους υπηρεσίες ιδίως ενημέρωσης, εύρεσης, πλοήγησης, θέασης και χρήσης πληροφορίας, κοινωνικής δικτύωσης, επικοινωνίας και ενημέρωσης, υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Η χρήση/επίσκεψη του ιστότοπου, καθώς και η αποστολή κάθε ηλεκτρονικού αιτήματος προς τον Δήμο Περάματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη/ επισκέπτη, οφείλει αυτός να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους εν λόγω όρους χρήσης και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κάτωθι όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου “perama.gr”, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Δήμου Περάματος, διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, “φόρτωση (download)”, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του “perama.gr” και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με το “perama.gr”.

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Η χρήση των διαδικτυακών τόπων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτών των διαδικτυακών τόπων υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτών των διαδικτυακών τόπων πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω των διαδικτυακών τόπων προς τους επισκέπτες.

Ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να επιδεικνύει αυξημένη επιμέλεια κατά την καταχώρηση των στοιχείων του και αναλαμβάνει την υποχρέωση οι σχετικές καταχωρήσεις του να είναι απόλυτα σαφείς, πλήρεις και ακριβείς. Ο Δήμος δεν ευθύνεται για την καταχώριση λανθασμένων στοιχείων από τον χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος είναι και ο μόνος που ευθύνεται για την ακρίβεια, την πληρότητα και τον νόμιμο χαρακτήρα αυτών των καταχωρήσεων.

Περιορισμός Ευθύνης Δικτύου

Ο ιστότοπος “perama.gr” χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Οι προαναφερθείσες πληροφορίες, αλλά και οποιαδήποτε άλλη που παρέχεται στο χρήστη/επισκέπτη μέσω του διαδικτυακού τόπου, δεν αποτελούν, άμεση ή έμμεση, προτροπή ή συμβουλή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης επιφέρουσας οικονομικά αποτελέσματα. Ο συναλλασσόμενος οφείλει να εξετάσει τις παρεχόμενες πληροφορίες και να ενεργήσει βασιζόμενος στην ιδιωτική του βούληση. Σε καμία περίπτωση ο Δήμος δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία, θετική, ειδική ή αποθετική του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Ο Δήμος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, ο Δήμος δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού του διαδικτυακού τόπου. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης του ιστότοπου.

Σύνδεσμοι (Links)

Ο ιστότοπος ενδέχεται να παραπέμπει σε άλλους ιστότοπους υπό μορφή συνδέσμων (links) με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτών, καθώς και για τους όρους διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που αυτοί χρησιμοποιούν, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Ο επισκέπτης/ χρήστης των συνδεδεμένων ιστότοπων ευθύνεται αποκλειστικά για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει λόγω του περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών τους. Ο χρήστης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από αυτό τον ιστότοπο και πλέον υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το τον παρόντα ιστότοπο χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση της – ηλεκτρονικής ή άλλης – αλληλογραφίας και σε καμία περίπτωση δεν πωλούνται, ενοικιάζονται ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαβιβάζονται ή/και κοινοποιούνται σε τρίτους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και τον συγκεκριμένο σκοπό της επεξεργασίας και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές.

Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων από το “perama.gr” υπόκειται στους όρους της παρούσας δήλωσης απορρήτου καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο επισκέπτης / χρήστης του “perama.gr” διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις προαναφερθείσες ελληνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις καθώς και τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, συμπλήρωσης και διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων.

Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Επίσης, το “perama.gr” δεν ευθύνεται για περιπτώσεις συλλογής προσωπικών δεδομένων από τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Η παρούσα δήλωση απορρήτου ισχύει μόνο για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται από το “perama.gr”.

Το “perama.gr” χρησιμοποιεί τις IP διευθύνσεις (Internet Protocol) για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων που αφορούν στην επισκεψιμότητα και τη διαχείριση του ιστότοπου. Οι IP διευθύνσεις σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/ χρήστη του “perama.gr”.

Το “perama.gr” λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών του.

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Ο Δήμος Περάματος διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του ιστότοπου και των εφαρμογών, καθώς και τους όρους χρήσης αυτών, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Δήμου Περάματος και του χρήστη των ιστοσελίδων, εφαρμογών και υπηρεσιών και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν αποτυπώνεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα σε ισχύ στο σύνολό τους, εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τις οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ερμηνεύεται βάσει των κανόνων καλής πίστης, συναλλακτικών ηθών και οικονομικού και κοινωνικού σκοπού των δικαιωμάτων. Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, σε καμία περίπτωση δεν θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων της παρούσας.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από την εφαρμογή και ερμηνεία της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Πειραιώς.

 

 

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)

Ο Δήμος Περάματος αποδίδει μεγάλη σημασία στη σύννομη επεξεργασία, στην ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας. Πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Διατηρούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπό τακτική επανεξέταση για να βεβαιωθούμε ότι είναι ενημερωμένη και ακριβής.

Ο Δήμος Περάματος στο πλαίσιο της υποχρέωσης κάθε δημόσιας υπηρεσίας να διατηρεί διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Ν.3979/2011, ΦΕΚ Α 138), συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, για την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών του. Για τους σκοπούς της παρούσας ο Δήμος Περάματος αναφέρεται ως “υπεύθυνος επεξεργασίας” κατά την έννοια του άρθρου 4 αρ. 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Η παρούσα ενημέρωση παρέχεται προς εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης εκ μέρους του Δήμου, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ΓΚΠΔ.

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) είναι η δικηγόρος κ. Τσεφαλά Βασιλική, με στοιχεία επικοινωνίας: 2132037274, dpo@perama.gr.

Ο Δήμος Περάματος ως υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς ενάσκησης των αρμοδιοτήτων του. Η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχεία γ και ε του ΓΚΠΔ. Ως προς την εγκατάσταση cookies για την προσωποποιημένη περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο μας, η νομική βάση είναι η συγκατάθεσή σας κατά το άρθρο 6 παρ. 1 (α) του ΓΚΠΔ.

Το χρονικό διάστημα επεξεργασίας των δεδομένων είναι το απαιτούμενο για την εκπλήρωση του εκάστοτε συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας.

Ο πολίτης που παρέχει προσωπικά δεδομένα έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας ή δικαίωμα να αντιταχθεί  στην επεξεργασία καθώς και δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων.

Έχει επίσης δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Πότε και πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Οι προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε (ονοματεπώνυμο, e-mail, διεύθυνση IP, Cookies) παρέχονται απευθείας από εσάς κατά την πλοήγηση, κατά τη συμπλήρωση και αποστολή φόρμας επικοινωνίας ή κατά τη συμπλήρωση φόρμας αποστολής Newsletter. Ενδεχομένως, να συγκεντρώσουμε και να δημοσιεύσουμε στατιστικά στοιχεία αλλά όχι σε μορφή που να επιτρέπει την ταυτοποίηση προσώπων.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Τα στοιχεία που καταγράφονται σε αρχεία καταγραφής (log files) για κάθε αίτημα στον εξυπηρετητή του ιστοτόπου από το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη/χρήστη είναι τα εξής: η διεύθυνση IP του επισκέπτη/χρήστη, η διεύθυνση (URL) την οποία επιθυμεί να προσπελάσει ο χρήστης και η σχετική ημεροχρονολογία, το αρχείο σφαλμάτων.

Τα ανωτέρω μπορεί να κοινοποιηθούν στους εκτελούντες την επεξεργασία για το σκοπό της διαχείρισης του ιστοτόπου και στις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο για τη διερεύνηση τυχόν διαδικτυακής επίθεσης ή άλλου περιστατικού. Τα στοιχεία για τα οποία γίνεται διερεύνηση ή χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο νομικών αξιώσεων, τηρούνται για το εκάστοτε απαιτούμενο για τους σκοπούς αυτούς χρονικό διάστημα.

Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων

Κατά κανόνα δεν κοινοποιούμε ούτε διαβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία συνεργατών μας με στόχο τα δεδομένα να είναι προστατευμένα από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, είμαστε υποχρεωμένοι νομίμως να κοινοποιούμε τα δεδομένα σας. Για παράδειγμα, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή όταν συνεργαζόμαστε με άλλες εποπτικές αρχές κατά τη διεκπεραίωση καταγγελιών ή ελέγχων. Μπορούμε επίσης να ανταλλάσσουμε πληροφορίες με άλλους φορείς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων μας. Εάν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων μας υποπέσει στην αντίληψή μας κάποιο ποινικό αδίκημα, όλα τα σχετικά στοιχεία μπορεί να διαβιβαστούν στις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.

Νόμιμη επεξεργασία

Ο Δήμος Περάματος θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας (κατά το άρθρο 6 ΓΚΠΔ), όπως , ενδεικτικά:

Για την ανάλυση επισκεψιμότητας του ιστοτόπου μας και τη βελτίωση της εμπειρίας σας καθώς και για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με τις δράσεις μας.

Για εσωτερικές λειτουργίες μας και ανάλυση, όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης κ.α.

Για την επικοινωνία μαζί σας εφόσον έχετε αποστείλει μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Ο Δήμος εφαρμόζει πιστά τις Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός του σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία).

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τον έλεγχο της ασφάλειας των πληροφοριών και υπηρεσιών του ιστοτόπου, για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και δεδομένων από τυχαίες ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες ή συμβάντα, για τη διερεύνηση τυχόν διαδικτυακών επιθέσεων και περιστατικών και για την υποστήριξη τυχόν σχετικών νομικών αξιώσεων.

Ο Δήμος διαθέτει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) διότι αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτει κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία.

Δικαιώματα πολιτών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων σας από τον Δήμο ή και αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα πρόσβασης) τα οποία τηρούμε κατά περίπτωση και ανάλογα με τον εκάστοτε συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας για το αναγκαίο κάθε φορά χρονικό διάστημα, όχι όμως επ’ αόριστον.

Τα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα των δεδομένων) έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν:

επιβεβαίωση αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους,

αντίγραφο αυτών των δεδομένων τους, και

πληροφορίες για την επεξεργασία (σχετικά άρθρα 12, 15 ΓΚΠΔ).

Το δικαίωμα πρόσβασης επιτρέπει στο υποκείμενο των δεδομένων να λαμβάνει γνώση των δεδομένων του και των πληροφοριών για την επεξεργασία για να είναι σε θέση να επαληθεύει τη νομιμότητά της. Το δικαίωμα αυτό δεν χρήζει αιτιολόγησης από το υποκείμενο των δεδομένων.

Οι πληροφορίες που παρέχονται από το Δήμο στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης περιλαμβάνουν τα εξής: τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες των δεδομένων, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, την άσκηση των δικαιωμάτων, την προέλευση των δεδομένων όταν δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και σημαντικές πληροφορίες για τη λογική, τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας.

Η καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα μπορεί να επιβληθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για επιπλέον αντίγραφα που ενδέχεται να ζητήσει το υποκείμενο των δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το Δήμο, ανά πάσα στιγμή, να διορθώσουμε τις πληροφορίες που θεωρείτε ότι είναι ανακριβείς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση των πληροφοριών που θεωρείτε ελλιπείς (δικαίωμα διόρθωσης).

Επιπλέον έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον δεν επιθυμείτε πια αυτά τα δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχει ο Δήμος (βλ. άρθρο 17 ΓΚΠΔ και αιτιολογικές σκέψεις 65 και 66) για την ολοκλήρωση του σκοπού επεξεργασίας (δικαίωμα διαγραφής) .

Ειδικότερα, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία, εφόσον αυτή απαιτείται εξ αρχής, οπότε τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν εφόσον δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.

Επίσης, εάν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβάλλονται κατ’ άλλον τρόπο ή παράνομα σε επεξεργασία ή εάν το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στην επεξεργασία και δεν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, μπορεί το υποκείμενο των δεδομένων να ζητήσει τη διαγραφή τους, υπό τον όρο πάντοτε του σεβασμού στο δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης και στο δικαίωμα στην ενημέρωση, τα οποία πρέπει επίσης να διασφαλίζονται.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται για ένα απόλυτο δικαίωμα, καθώς η περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σύννομη, όταν είναι αναγκαία, για λόγους όπως για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και ενημέρωσης, όπως προαναφέρθηκε, ή για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή, για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, ή για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε  από το Δήμο να περιορίσει την επεξεργασία των δεδομένων σας σε ορισμένες εκ του νόμου περιπτώσεις.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την μεταφορά των δεδομένων που παρέχετε σε κάποιον άλλο φορέα. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο εάν επεξεργαζόμαστε πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας ή για τον σκοπό της σύναψης ή της εκτέλεσης σύμβασης και η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη.

Το δικαίωμα στη φορητότητα μπορεί να ασκηθεί όταν ισχύουν όλα τα παρακάτω: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα, ήτοι αποκλείονται τα έντυπα αρχεία, η νομική βάση της επεξεργασίας είναι είτε η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων (άρθρο 6 παρ. 1α ή άρθρο 9 παρ. 2α ΓΚΠΔ) είτε η εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος (άρθρο 6 παρ. 1β ΓΚΠΔ), τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων και έχουν παρασχεθεί από αυτό, όταν δηλαδή ιδίως παρέχονται συνειδητά και ενεργητικά, δεδομένα όπως διεύθυνση αλληλογραφίας, όνομα χρήστη, ηλικία, αλλά και όταν παράγονται και συλλέγονται από τις δραστηριότητες των χρηστών, κατά τη χρήση μιας υπηρεσίας ή συσκευής (π.χ. μη επεξεργασμένα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από έξυπνο μετρητή, αρχεία καταγραφής δραστηριοτήτων, ιστορικό χρήσης δικτυακών τόπων ή ιστορικό αναζητήσεων) και η άσκηση του δικαιώματος δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Γνωστοποίηση στοιχείων: σε περίπτωση ελέγχου από την αρμόδια Αρχή, σάς ενημερώνουμε ότι εφόσον ζητηθούν  τα παραπάνω υποβαλλόμενα στοιχεία σας, ο Δήμος Περάματος υποχρεούται, σύμφωνα με τα αρ. 5 και 8  του Ν 4624/2019, όπως ισχύει και με τη επιφύλαξη των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ΕΕ2016/679 να τα παράσχει, αφού προηγουμένως ενημερωθείτε.

  • Περισσότερες πληροφορίες για την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ θα βρείτε εδώ.
  • Για Έντυπο / Αίτηση πρόσβασης – Εναντίωσης στα Προσωπικά Δεδομένα πατήστε εδώ.