Αρμοδιότητες Υπηρεσιών

Αρμοδιότητες Τμήματος Περιβάλλοντος, Μελετών & έργων

2104092224, 2104092234
Fax: 2104092234

Ώρες λειτουργίας 07:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.

Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήµου.

Συμμετέχει σε κάθε πρόγραμμα περιβάλλοντος που συμμετέχει ο Δήμος και προτείνει την συμμετοχή του Δήμου σε αντίστοιχα προγράμματα.

Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθμιση θεµάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Τα θέµατα αυτά αφορούν ιδίως :
(α) Την ίδρυση και λειτουργία σφαγείων
(β) Τον καθορισµό των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και την παροχή γνώµης για τον καθορισµό χώρων αποτέφρωσης νεκρών
(γ) Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών
(δ) Την παροχή γνώµης για τον καθορισµό βιομηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.) και για τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ άρθρο 5 ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254, Α΄), σε συνεργασία µε την υπηρεσία Πολεοδομίας
(ε) Την παρακολούθηση προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (π.χ. του προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες )
(στ) Τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς.
Στο πλαίσιο αυτό µεριµνά για την τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νοµείς και επικαρπωτές, προς καθαρισµό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισµών και σε απόσταση µέχρι 100 µέτρων από τα όριά τους. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των υπόχρεων, προβαίνει υποχρεωτικά στον αυτεπάγγελτο καθαρισµό των χώρων αυτών και βεβαιώνει εις βάρος τους την ισόποση σχετική δαπάνη του Δήµου.
Εγκρίνει τις αδειοδοτήσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Μελετά, συντάσσει και υλοποιεί, σε συνεργασία με τους φορείς των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, τα Προγράμματα συλλογής, αποκομιδής και διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών και ελέγχει την υλοποίηση των συμβάσεων του Δήμου με τους φορείς.

Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας σε επίπεδο Δήμου.

Προτείνει τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών στα οποία μπορεί να συμμετέχει ο Δήμος και ελέγχει την εφαρμογή τους. Συμμετέχει σε κάθε πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών. Τηρεί τους φακέλους των προγραμμάτων.

Ελέγχει και αδειοδοτεί κάθε αίτημα για εφαρμογή ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Φροντίζει για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου και την προώθηση των ήπιων μορφών ενέργειας.

Μεριμνά δηλαδή για:

Την σύνταξη μελετών και σταδιακή εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Πολιτείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηματική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
Την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της Πολιτείας.
Την εφαρμογή των μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των Τμημάτων περιβαλλοντικών κτιρίων και των χώρων ευθύνης του Δήμου, ειδικά των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται από την Πολιτεία.
την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας και την χρησιμοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχημάτων από το Δήμο.

Είναι υπεύθυνο για την συνολική πολιτική προστασία στην περιοχή του Δήμου.

Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για την εκπόνηση, εφαρμογή και εκτέλεση των προγραμμάτων πολιτικής προστασίας του Δήμου.

Εκτελεί τακτές ασκήσεις πολιτικής προστασίας ή συμμετέχει σε ασκήσεις που εκτελούνται από άλλους αρμόδιους φορείς.

Είναι αρμόδιο για την διατύπωση εισηγήσεων, την εκπόνηση μελετών εκτίμησης τρωτότητας, το σχεδιασμό και το συντονισμό δράσεων πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης των καταστροφών που ενδεχομένως να προκύψουν ύστερα από ακραία φυσικά φαινόμενα, ή τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης κλίμακας, στα διοικητικά όρια του Δήμου.

Συντάσσει σχέδια έκτακτης ανάγκης, αποκατάστασης και ανασυγκρότησης ανά καταστροφή και επικαιροποιεί τα μνημόνια ενεργειών.

Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασµό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του Δήµου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασµού και µεριµνά για την εφαρµογή των σχετικών προγραµµάτων, µέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασµού.

Υποστηρίζει το συντονισµό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συµβαίνουν στην περιοχή του Δήµου.

Μεριµνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση του απαραίτητου δυναµικού και µέσων για την πρόσληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήµου

Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρµόδιες υπηρεσίες για την προστασία των δασικών περιοχών του Δήµου, συµµετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών.

Οργανώνει και συντονίζει σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, το έργο της πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της πολιτικής προστασίας.

Μεριμνά για την διάθεση και συντονίζει τη δράση του απαραίτητου δυναμικού και των μέσων πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης.

Παρακολουθεί τις εξελίξεις σε θέματα περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας και γεωτεχνίας.

Εκτελεί τις μελέτες περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένων και των ανανεώσιμων πηγών) και πρασίνου και παρακολουθεί τις πιστώσεις που διατίθενται.

Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρµογή συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Δήµου (συστήµατα και προγράµµατα ανακύκλωσης).

Προτείνει τα προγράμματα στα οποία θα μπορούσε να συμμετέχει ο Δήμος (περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας, πράσινο κλπ)

Καταγράφει, δημιουργεί, συντηρεί και επικαιροποιεί αρχείο πηγών ρύπανσης.

Είναι υπεύθυνο για όλα τα θέματα που ανατίθενται στο Δήμο μέσω της κείμενης νομοθεσίας και αφορούν σε αδειοδοτήσεις, εισηγήσεις, εγκρίσεις των θεμάτων με τα οποία ασχολείται η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

Τηρεί το αρχείο μελετών, έργων, προγραμμάτων και αδειοδοτήσεων

Καταγράφει σε συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφερόμενες την Δημοτική Αστυνομία, την Τεχνική Υπηρεσία, την Οικονομική Υπηρεσία τις οχλούσες και ρυπογόνες μονάδες που είναι εγκατεστημένες στα διοικητικά όρια του Δήμου.

Συνεργάζεται τους αρμόδιους κρατικούς και διεθνής φορείς συμπεριλαμβανομένων των Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής για την καταγραφή της ρύπανσης και της όχλησης στην περιοχή και για την εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών.

Τηρεί το αρχείο μηχανογραφικά για κάθε μία πηγή σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ και της συνθήκης SEVEZO ή όποιας άλλης διεθνούς ή διμερούς συμφωνίας έχει υπογράψει η Ελλάδα. Στο αρχείο αυτό τηρούνται όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από αυτές τις νομικές ρυθμίσεις και επικαιροποιούνται.

Συγκεντρώνει τους δείκτες ποιότητας ζωής ώστε να καθίσταται δυνατή η ανάλυση και σύγκριση στοιχείων.

Διασυνδέεται ηλεκτρονικά όταν αυτό είναι απαιτητό με τους αρμόδιους φορείς για την άμεση παροχή και λήψη ενημερωμένων δεδομένων που αφορούν στην διοικητική επικράτεια του Δήμου.

Προτείνει την επιβολή περιβαλλοντικού τέλους και προστίμου για όλες εκείνες τις περιπτώσεις που απαιτείται.

Παρέχει στοιχεία στην Δημοτική και σε κάθε άλλη αρχή σχετικά με τις οχλούσες και ρυπογόνες πηγές του Δήμου.

Διατυπώνει προτάσεις σε συνεργασία με την διοικητική ιεραρχία και την πολιτική ηγεσία του Δήμου επί των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων εφόσον του ζητηθεί.

Συντονίζει τις προτάσεις που θα υποβληθούν για μία υγιή πόλη και συνεργάζεται για τον σκοπό αυτό με αντίστοιχους Δήμους της Χώρας, της ΕΕ ή διεθνώς.

Τεκμηριώνει και αξιολογεί όλα τα δεδομένα που στοιχειοθετούν την περιβαλλοντική εικόνα του Δήμου.

Εκπονεί τουλάχιστον ετήσιες εκθέσεις περιβαλλοντικών δεδομένων.

Διαβουλεύεται σε συνεργασία με την Δημοτική Αρχή και με σύμφωνη γνώμη της διοικητικής ιεραρχίας με τις αναγνωρισμένες ΜΚΟ για τον σκοπό αυτό.

Εχει επίσης ως αντικείµενο την προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήµου (κτίρια, αυτοκίνητα κλπ) και την προώθηση των ήπιων µορφών ενέργειας.

 

Στο πλαίσιο αυτό:

(α) Μεριµνά για τη µελέτη και σταδιακή εφαρµογή συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης, σύµφωνα µε τους σχεδιασµούς της Πολιτείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηµατική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

(β) Μεριµνά για την εφαρµογή των µέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προµήθειες του Δήµου, σύµφωνα µε τις σχετικές ρυθµίσεις της Πολιτείας.

(γ) Μεριµνά για την εφαρµογή των µέτρων µείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήµου, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισµού των δηµόσιων κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται από την Πολιτεία.

(δ) Μεριµνά για την αξιοποίηση των ήπιων µορφών ενέργειας και την χρησιµοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχηµάτων από το Δήµο.

Συντάσσει μελέτες για την προμήθεια μηχανημάτων, υλικών και κάθε μορφής εργασιών και έργων και προβαίνει στις διαδικασίες για τη διενέργεια όλων των διαγωνισμών μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου ή των επιτροπών του Δήμου.

Εκτελεί τις μελέτες που χρειάζονται για την δημιουργία πρασίνου σε πλατείες και άλλους κοινόχρηστους χώρους. Συνεργάζεται για τον σκοπό αυτόν με τις υπόλοιπες διευθύνσεις του Δήμου.

Εκπονεί μελέτες για την εκτέλεση Δασοτεχνικών έργων για την αναβάθμιση της περιαστικής περιοχής στην διοικητική επικράτεια του Δήμου.

Συνεργάζεται με την πολιτική προστασία του Δήμου ή άλλων φορέων σε περιπτώσεις ασκήσεων, πρόβλεψης ατυχήματος και κατά την διάρκεια του συμβάντος και συμμετέχει στην ομάδα πολιτικής προστασίας του Δήμου.

Προσυπογράφει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την μερική ή συνολική εκτέλεση και αποπληρωμή των μελετών και των προγραμμάτων

Είναι υπεύθυνο για την διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης.

Εκτελεί όλα τα έργα για τα οποία είναι αρμόδια η Διεύθυνση.

Τηρεί όλα τα στοιχεία των έργων, επικαιροποιεί τους φακέλους κάθε έργου ξεχωριστά.

Ελέγχει την σωστή τήρηση του προϋπολογισμού των έργων και εισηγείται τις αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τεχνικού ή επιχειρησιακού προγράμματος όποτε κρίνεται απαραίτητο.

Εκτελεί τα έργα αειφόρου ανάπτυξης, περιβάλλοντος, πρασίνου και εξοικονόμησης ενέργειας ή ότι άλλο ανατεθεί στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

Εισηγείται προς την Διεύθυνση τους επιβλέποντες κάθε έργου. Προσυπογράφει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την μερική ή συνολική εκτέλεση και αποπληρωμή των έργων.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Απόφαση 214_2015 περί απομάκρυνσης αδρανών υλικών

 

1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας απαγορεύεται να απορρίπτονται βιομηχανικά απόβλητα στους κάδους απορριμμάτων

2. Απαγορεύεται η τοποθέτηση μπάζων επί του πεζοδρομίου. Κάθε πολίτης που θέλει να κάνει επισκευές στο σπίτι του είναι υποχρεωμένος να προμηθεύετε από τα Εναλλακτικά Συστήματα Διαχείρισης Αποβλήτων σκάφη.

Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας & Ανακυκλώσιμων υλικών

2104415781

Ώρες λειτουργίας 06:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.

Υλοποιεί την περισυλλογή και την αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων.

Διενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο της αποκοµιδής των αστικών απορριµµάτων και την µεταφορά τους στους ΧΥΤΥ – ΣΜΑ

Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραµµάτων αποκοµιδής των απορριµµάτων. Τηρεί τα στατιστικά στοιχεία για την διαχείριση των απορριμμάτων. Σχεδιάζει, εφαρμόζει και προτείνει την εφαρμογή συστήματος ανακύκλωσης ηλεκτρικών αποβλήτων πάσης φύσεως και εισηγείται στην Διεύθυνση το εναλλακτικό σχέδιο.

Έχει την ευθύνη για την καλή καθαριότητα και την αποκατάσταση των χώρων που λειτουργούν ου λαϊκές αγορές.

Επιμελείται την χωροθέτηση των κάδων απορριμμάτων στην πόλη, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αποκομιδή απορριμμάτων.

Σχεδιάζει και υλοποιεί την περισυλλογή και την αποκομιδή των απορριμμάτων καταστημάτων βιοτεχνιών αλλά και ειδικών καταστημάτων όπως ταβέρνες, ψησταριές, σούπερ μάρκετ και καταστήματα 24ώρου βάσεως.

Σχεδιάζει και υλοποιεί τη καθαριότητα των οδών, των πλατειών, των πεζοδρομίων και των δημοτικών κτιρίων της πόλης.

Τηρεί τα ζυγολόγια .

Προγραμματίζει την λειτουργία όλων των φορτηγών αυτοκινήτων, του Δήμου και των μηχανημάτων έργων του Δήμου.

Προγραμματίζει και υλοποιεί τη λειτουργία όλων των ανοικτών αυτοκινήτων, τη λειτουργία αυτοκινήτου τύπου παπαγαλάκι και το μηχανοκίνητο αυτοκίνητο για τη διάθεση και αποκομιδή των μεγάλων κάδων ανακύκλωσης.

Προτείνει και εφαρμόζει τον σχεδιασμό για την περισυλλογή των ογκωδών απορριμμάτων πάσης φύσεως και συνεργάζεται με τα σχέδια διαχείρισης ογκωδών στα οποία συμμετέχει ο Δήμος.

Διαθέτει τα μηχανήματα και το προσωπικό για τις άλλες δραστηριότητες του Δήμου μετά από συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τηρεί τα ζυγολόγια.

Είναι αρμόδιο για όλη την ανακύκλωση που παράγεται από οικίες, την περισυλλογή και την διαχείριση των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους χώρους που έχουν προβλεφθεί ή τα εργοστάσια ανακύκλωσης.

Είναι αρμόδιο για την ανακύκλωση όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και του λοιπού εξοπλισμού που παράγεται τόσο από τις κατοικίες, όσο και από τις οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής.

Ελέγχει το σύστημα που εφαρμόζει ο Δήμος, διαχειρίζεται, συντηρεί και επιβλέπει τον χώρο προσωρινής αποθήκευσης. Συνεργάζεται με τα εγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης των αντίστοιχων υλικών.

Είναι αρμόδιο για την ανακύκλωση όλων των υπολοίπων υλικών και εξοπλισμού που παράγεται τόσο από τις κατοικίες, όσο και από τις οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής.

Ελέγχει το σύστημα που εφαρμόζει ο Δήμος, διαχειρίζεται, συντηρεί και επιβλέπει τον χώρο προσωρινής αποθήκευσης. Συνεργάζεται με τα εγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης των αντίστοιχων υλικών.

Τηρεί στατιστικά δεδομένα σε εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση.

Ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για τις ποσότητες που έχουν συλλεχθεί και ελέγχει μαζί με αυτές τις οικονομικές αποδόσεις προς τον Δήμο από τα εγκεκριμένα συστήματα στα οποία συμμετέχει.

Αρμοδιότητες Τμήματος Συντήρησης, κίνησης οχημάτων & μηχανημάτων έργων

2104412366
Fax: 2104412366

Ώρες λειτουργίας 06:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.

Εντέλλεται και προγραμματίζει την κίνηση των οχημάτων του Δήμου γενικά

Διαχειρίζεται το στόλο των οχηµάτων του Δήµου (απορριµµατοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα µηχανήµατα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) µεριµνώντας για τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασµό µε όλα τα σχετικά µε την κίνηση έγγραφα.

Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχηµάτων του Δήµου, την κατανάλωση καυσίµων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.

Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχηµάτων και µεριµνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσµάτων ατυχηµάτων.

Χορηγεί τις εντολές για την προμήθειας των καυσίμων και ελέγχει την κανονική παραλαβή τους.

Τηρεί στατιστικά στοιχεία των από τα αυτοκίνητα του Δήμου καταναλισκόμενων καυσίμων.

Τηρεί και ενημερώνει ανελλιπώς τα ειδικά βιβλία και έντυπα που ορίζονται από το νόμο για την κίνηση των αυτοκινήτων.

Τηρεί στατιστικά στοιχεία της κίνησης και λειτουργίας των αυτοκινήτων του Δήμου.

Εκτελεί κάθε εργασία που ανάγεται στην κίνηση των αυτοκινήτων του Δήμου.

Ελέγχει και διεκπεραιώνει εργασίες που έχουν να κάνουν με το Υπουργείο Συγκοινωνιών, τα ΚΤΕΟ και τον ΟΔΔΥ.

Μεριμνά για την έγκαιρη ασφάλιση των αυτοκινήτων του Δήμου.

Διαθέτει αρχείο για κάθε όχημα, μηχάνημα έργου και εν γένει μηχανήματα.

Προγραμματίζει και πραγματοποιεί τις εργασίας επισκευής οχημάτων. Αναφέρει κάθε ζημιά που προκαλούν ή προκαλείται στα αυτοκίνητα του Δήμου και ενεργεί για την απόδοση ή διεκδίκηση του αντιτίμου των ζημιών.

Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών χρήσιμων για την επισκευή αυτοκινήτων.

Προγραμματίζει και πραγματοποιεί τις εργασίας συντήρησης των οχημάτων του Δήμου.

Έχει την απόλυτη ευθύνη για την πλήρη ετοιμότητα και λειτουργία όλων των μηχανημάτων και εργαλείων του Δήμου συμπεριλαμβανομένων και των μηχανημάτων αυτοκινούμενων ή μη που χρησιμοποιούν οι υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου για την εκτέλεση των έργων.

Σχεδιάζει και εφαρµόζει τα προγράµµατα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών µηχανηµάτων του Δήµου.

Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχηµάτων και κινητών µηχανηµάτων του Δήµου.

Είναι υπεύθυνο για την ασφαλή φύλαξη και καλή συντήρηση του αποθηκευμένου υλικού και την ακρίβεια του υπολοίπου καθώς αυτό προκύπτει σε κάθε στιγμή από το βιβλίο αποθήκης υλικού.

Συντηρεί το βιβλίο αποθήκης και συνεργάζεται με την αντίστοιχη κεντρική υπηρεσία του Δήμου. Διαχειρίζεται όλα τα υλικά της Διεύθυνσης και αποδίδει απολογισμό σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον κάθε μήνα) ή όποτε άλλοτε του ζητηθεί στην Διεύθυνση.

Προγραμματίζει την ανάγκη σε υλικά σε επίπεδο Διεύθυνσης για τον επόμενο χρόνο και φροντίζει όλες εκείνες τις διαδικασίες για την προμήθεια των υλικών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία και την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

Έχει στην ευθύνη του όλη την αποθήκη υλικού της διεύθυνσης

Εκτελεί τον προγραμματισμό βάσει των ελλείψεων και των αναγκών για τις προμήθειες εργαλείων, μηχανημάτων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, σπόρων, βελτιωτικών, μηχανογραφικού υλικού, υλικού γραφείων και εν γένει πάσης φύσεως υλικού που απαιτείται για την λειτουργία της διεύθυνσης.

Ενημερώνει σε εβδομαδιαία βάση τον προϊστάμενο του τμήματος για το σύνολο της αποθήκης και για τις ανάγκες που έχουν προκύψει.

Είναι αρμόδιο για την στάθμευση και φύλαξη του στόλου των οχημάτων και των μηχανημάτων έργων.

Ευθύνεται για την διάθεση των οχημάτων και των μηχανημάτων έργων στους οριζόμενους οδηγούς και χειριστές.

Ευθύνεται για την καθαριότητα των οχημάτων και των μηχανημάτων έργων.

Είναι υπεύθυνο για την συνολική διαχείριση του υλικού της Διεύθυνσης, την ασφαλή αποθήκευση των μηχανημάτων, εργαλείων και αναλωσίμων που χρησιμοποιούνται στην Διεύθυνση.

Φροντίζει ώστε να υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα εργασίας των συνεργείων.

Αναφέρει αμέσως τις ελλείψεις σε είδη, εργαλεία και υλικά που αφορούν τα μέσα που χρησιμοποιούνται από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

Ελέγχει τα απαιτούμενα για την κίνηση ορυκτέλαια και καύσιμα. Διαχειρίζεται συνολικά τα καύσιμα των μηχανημάτων και εργαλείων.

Προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την διασφάλιση όλων εκείνων των απαραίτητων υλικών για την λειτουργία των οχημάτων, των μηχανημάτων έργων και των μηχανημάτων κήπων.

Είναι αρμόδιο για την έγκαιρη προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την λειτουργία της Διεύθυνσης.

Συντηρεί και ενημερώνει το αρχείο της διαχείρισης του υλικού και συνεργάζεται με την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τα αρμόδια Τμήματα για την ενημέρωση του κεντρικού αρχείου αποθήκης του Δήμου.

Εκτελεί όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την προμήθεια των απαιτούμενων για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης υλικών.

Εισηγείται την εκποίηση του για διάφορους λόγους μη χρήσιμου υλικού ή την καταστροφή αυτού λόγω παλαιότητας και ενεργεί για την τήρηση της αναγκαίας για το σκοπό αυτό διαδικασίας. Τηρεί ενημερωμένο βιβλίο αχρήστου υλικού.

Πράσινο

Ο Δήμος συμμετέχει πλέον στο πρόγραμμα διαχείρισης κλαδεμάτων και αποβλήτων πρασίνου. Οι πολίτες που θέλουν να εκτελέσουν κλαδεύσεις στους ιδιωτικούς κήπους θα εκτελούν τις εργασίες που θέλουν και θα ενημερώνουν 2 ημέρες νωρίτερα το Τμήμα Πρασίνου 210-4021171 ότι θα βγάλουν τα κλαδιά. Τα κλαδιά δεν θα έχουν πρόσθετα απορρίμματα ή άλλα απόβλητα, ώστε να γίνεται η περισυλλογή τους ατελώς.

Αρμοδιότητες Τμήματος Πρασίνου

2104021171

Ώρες λειτουργίας 07:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.

Ασχολείται με:

Όλες τις κηποτεχνικές εργασίες (κλάδεμα, σκάλισμα, λίπανση, αποψίλωση εδάφους, πότισμα, καθάρισμα, εφαρμογή βελτιωτικών εδάφους, φυτέματα, σπορές χλοοτάπητα κ.α. ) με βάση τους ορθούς κανόνες κηποτεχνίας.

Την φύλαξη και την συντήρηση των εργαλείων και των μηχανημάτων (διατήρηση αρχείου).

Φυτοπροστασία δενδροστοιχιών και φυτών από ασθένειες και παράσιτα.

Προμήθειες εργαλείων, μηχανημάτων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, σπόρων, βελτιωτικών που έχουν σχέση με τις εργασίες του γραφείου πρασίνου.

Προγραμματίζει με βάση όλα τα δεδομένα τις φυτοτεχνικές εργασίες σε όλες τις χρονικές περιόδους και σε όλους τους χώρους σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα.

Ενεργεί όλες τις φυτεύσεις αστικού και περιαστικού πρασίνου σύμφωνα με τις μελέτες που εκπονούνται από το τμήματα μελετών της Διεύθυνσης.

Καταγράφει, τηρεί αρχείο και μηχανογραφεί όλους τους υπάρχοντες χώρους πρασίνου και τις εργασίες που γίνονται σ’ αυτούς.

Έχει την ευθύνη συνεργασίας και συντονισμού με τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου για τα θέματα που αφορούν στο πράσινο της πόλης (αστικό και περιαστικό) και με όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου για τα αντίστοιχα θέματα.

Ενημερώνεται και εφαρμόζει νέες τεχνολογίες αυτόματης άρδευσης, σε συνεργασία με το γραφείο μελετών.

Ασχολείται με :

Σχεδιάζει τον τρόπο άρδευσης, αξιοποιεί τις γεωτρήσεις και τηρεί φάκελο σχέσεων με την ΕΥΔΑΠ.

Ελέγχει την καλή συντήρηση του πρασίνου στους δημοτικούς χώρους πρασίνου δηλ. δημοτικοί κήποι, δενδροστοιχίες σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους, νησίδες, πλατείες, πάρκα, κήπους, παιδικές χαρές, προαύλιους χώρους σχολείων και εκκλησιών.

Ελέγχει τις παροχές της Ε.Υ.Δ.Α.Π. για το πράσινο και τις ποσότητες που καταναλώνονται. Συνεργάζεται άμεσα με την Ε.Υ.Δ.Α.Π. και ελέγχει τυχόν διαρροές.

Διατηρεί αρχείο με τις παροχές και τους κρουνούς που ανήκουν στον Δήμο Περάματος.

Συντηρεί και εκσυγχρονίζει το δίκτυο των αρδευτικών συστημάτων για την σωστή συντήρηση των φυτών.

Σε χώρους που στερούνται παροχών προγραμματίζει το πότισμα με τις υδροφόρες.

Συντηρεί τις δεξαμενές και φροντίζει για την πλήρωσή τους.

Διατηρεί αρχείο με τον αριθμό των προγραμματιστών, το χρόνο και τις ώρες ποτίσματος.

Ασχολείται με :

Την φύλαξη και την ανάπτυξη φυτών στο φυτώριο και στο θερμοκήπιο

Τη συλλογή σπόρων και μοσχευμάτων

Την καταπολέμηση ασθενειών

Την διάθεση των φυτών για τις ανάγκες του Δήμου

Συνεργάζεται με τους διάφορους οργανισμούς για την παροχή και απόκτηση τεχνογνωσίας για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη των φυτών.

Εκτελεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κομποστοποίηση των φυτικών υπολειμμάτων από τις κηποτεχνικές εργασίες του γραφείου αυτού.