Διακήρυξη ηλεκτρονικου ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων, Πετρελαίου Θέρμανσης & Λιπαντικών έτους 2018»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ 2018 ΜΗΤΡΩΟ

ΕΝΤΥΠ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ 1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΕΝΤΥΠ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ 2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ 3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΕΝΤΥΠ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ 4 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΑ 2017 ΜΗΤΡΩΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΥΓ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΣΕ WORD

Leave a Reply

Your email address will not be published.