Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» του Δήμου Περάματος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΤΩΝ Ψ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΔΟΙ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΤΩΝ Ψ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΤΩΝ Ψ

ΤΕΥΔ ΔΙΑΚ