ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΛ ΕΟΡΤΑΣΤ ΜΗΤΡΩΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΕΥΔ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ