ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Απορριμματοφόρο – Αρπάγη )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜ ΑΡΠΑΓΗ Ψ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔ Α ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔ Β ΑΡΠΑΓΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΙΜ Κ ΦΟΡΤΗΓΟ Ψ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡ ΑΡΠΑΓΗ Ψ

ΤΕΥΔ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΚΗΜΔΗΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.