Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2020-2021»

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2020-2021»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 18679/18.12.2020)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020 – 2021
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ


Ανακοινώνουμε

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά επτά (7) ατόμων για την στελέχωση των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του Δήμου
Περάματος, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-07-2021 και ειδικότερα:

  • 4 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – Παιδοκόμων
  • 3 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (10 ημερολογιακές ημέρες) αρχίζει την 14/05/2021 και λήγει την 24/05/2021.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,

αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Περάματος,
Λ. Δημοκρατίας 28, Τ.Κ. 18863, Πέραμα Αττικής
απευθύνοντάς την στη Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
υπόψη κας Ζουμπούλη Αικατερίνης και κας Λαγουδάκη Τασίας.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.