ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ “ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ “ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2021 (Αρ. πρωτ. 16230/08.10.2021)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δέκα (10) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Περάματος.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (10 ημερολογιακές ημέρες) αρχίζει την 20/11/2021 και λήγει την 29/11/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ  και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Περάματος, Λ. Δημοκρατίας 28, Τ.Κ. 18863, Πέραμα Αττικής

απευθύνοντάς την στη Δ/νση  Διοικητικών Υπηρεσιών,  Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού,

υπόψη κας Ζουμπούλη Αικατερίνης

Συνημμένα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2021

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10-06-2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.