Ανακοίνωση Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Δημοτών για Παραχώρηση Αναπηρικών Θέσεων Στάθμευσης

Ανακοίνωση Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Δημοτών για Παραχώρηση Αναπηρικών Θέσεων Στάθμευσης

Στο πλαίσιο της συνολικής ανάπλασης και παράδοσης κοινόχρηστων χώρων στους κατοίκους της πόλης του Περάματος καθώς και της υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο, θα διενεργηθεί επανέλεγχος του συνόλου των ατομικών θέσεων στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων που έχουν χορηγηθεί στα όρια του Δήμου Περάματος.

Συγκεκριμένα, το σύνολο των δικαιούχων οφείλει να προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά μέχρι τις 15 Απριλίου 2022. Μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης προθεσμίας, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την κατάργηση του συνόλου των θέσεων που δεν συνοδεύονται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και εν συνεχεία συνεργείο του Δήμου θα προβεί σε αποξήλωση των πινακίδων.

Αντίθετα, οι άδειες στάθμευσης που διαθέτουν την απαιτούμενη νομιμοποίηση, θα ανανεωθούν, για το επόμενο έτος.

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η δημιουργία ενός επικαιροποιημένου αρχείου νόμιμων θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ, με την παράλληλη απόδοση σε ελεύθερη χρήση στους κατοίκους, των υφιστάμενων θέσεων που δεν πληρούν τα κριτήρια για τη νόμιμη ανανέωση.

Η παραχώρηση της θέσης ισχύει για ένα έτος. Ο δικαιούχος έχει την υποχρέωση για την έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών στο Δήμο καθώς και για την ενημέρωση σε όποια μεταβολή των υποβαλλομένων στοιχείων – δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Αξιολόγησης Θέσεων Στάθμευσης ΑμεΑ περιγράφονται πιο κάτω:

1. Πρωτότυπο Δελτίο Στάθμευσης “Α.Μ.Α.” εν ισχύ από τη ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιά (Μπλε Κάρτα).
2. Αίτηση για θέση ΑμεΑ στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του Α.µεΑ. που είναι κάτοχος του Δελτίου Στάθμευσης “Α.Μ.Α.” και των οδηγών του οχήματος όπως αυτοί αναγράφονται στο ∆ελτίο.
3. Πρόσφατη εξουσιοδότηση του Α.µεΑ. (ή του δικαστικού συµπαραστάτη) προς τον αιτούντα, εφόσον πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο. Στην περίπτωση που το Α.µεΑ. εκπροσωπείται από δικαστικό συμπαραστάτη, θα προσκομίζεται και η δικαστική απόφαση διορισμού του. Στην περίπτωση που το Α.µεΑ. είναι ανήλικο θα προσκομίζεται µόνο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού του ΚΕΠΑ.
5. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνεται:
5.1. το ΑµεΑ δεν έχει στην κατοχή του περισσότερα του ενός ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ “Α.Μ.Α.”.
5.2. το Α.µεΑ. και οι οδηγοί του οχήματος δεν κατέχουν άλλη θέση στάθμευσης (π.χ. σε πυλωτή πολυκατοικίας ή σε κλειστό χώρο στάθμευσης) στη Διεύθυνση στην οποία αιτείται ατομική θέση στάθμευσης.
5.3. στο Α.µεΑ. ή σε οποιονδήποτε από τους οδηγούς, δεν έχει παραχωρηθεί ατομική θέση στάθμευσης, η οποία να βρίσκεται σε ισχύ
5.4. δεν έχει παραχωρηθεί σε άλλο άτομο συγγενικό του Α.µεΑ., που διαμένει κάτω από την ίδια στέγη, ατομική θέση στάθμευσης.
6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του Α.µεΑ. µε ένα από τα παρακάτω:
6.1. Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 του τρέχοντος οικονοµικού έτους
6.2. Λογαριασμού Κοινής Ωφέλειας
6.3. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας το οποίο να έχει κατατεθεί σε ∆ηµόσια Οικονομική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.).
7. Εφόσον το Α.µεΑ. διαμένει µε συγγενικό του πρόσωπο και δηλώνει ως μόνιμη κατοικία αυτή του συγγενούς, θα πρέπει:
7.1. να το δηλώσουν υπεύθυνα και οι δύο και
7.2. ένα από τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας να προσκομιστεί από το συγγενή.
8. Εφόσον η αίτηση αφορά παραχώρηση ειδικής θέσης στάθμευσης στην περιοχή που εργάζεται το Α.µεΑ., σε αντικατάσταση των αναφερόµενων στο πεδίο (6) των δικαιολογητικών, θα υποβάλλεται:
8.1. Εφόσον είναι μισθωτός: βεβαίωση του εργοδότη και αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας
8.2. Εφόσον είναι ελεύθερος επαγγελματίας: βεβαίωση για την ταχυδρομική διεύθυνση της επαγγελματικής έδρας µε πρόσφατη “Βεβαίωση Αντικειμένου Εργασιών” από Δηµόσια Οικονομική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.)
9. Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (κάτοχος ο ίδιος ή συγγενής α βαθμού και σύζυγοι που διαμένουν στην ίδια κατοικία)
10. Φωτοαντίγραφο του Διπλώματος Οδήγησης
11. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας του ενδιαφερομένου
12. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας του οδηγού

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@perama.gr, ενώ για όποια πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να καλέσετε στην γραμματεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στο 213 2037219.

Ο πρόεδρος της
Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Δημοτών
για Παραχώρηση Αναπηρικών Θέσεων Στάθμευσης

Ανδρέας Κουλαλόγλου