Υλοποιήθηκε το ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ) για τον Δήμο Περάματος

Υλοποιήθηκε το ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ) για τον Δήμο Περάματος

 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και με βάση το νόμο 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», οι Δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι ηπειρωτικοί Δήμοι, οι Δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να συντάξουν Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση δημοσίων προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα.

Η εκπόνηση των μελετών του Σ.Φ.Η.Ο. του Δήμου Περάματος  χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020 του “Πράσινου Ταμείου” .

Στο πλαίσιο της εκπόνησης υλοποιήθηκε ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης και μετά από την αξιολόγηση των οδικών τμημάτων για την καταλληλόλητα τους να φιλοξενήσουν φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων, ακολούθησε η ανάπτυξη σεναρίων ως προς την χωροθέτησή τους στηριζόμενα στον συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό.

Με την ολοκλήρωση της μελέτης ζητήθηκε η γνώμη  φορέων και  το σχέδιο ολοκληρώθηκε με την μελέτη κόστους οφέλους . Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία με την έγκριση από την Επιτροπή Ποιότητας ζωής του Δήμου.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.