ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για πρόσληψη δεκαπέντε (15) ΥΕ Εργατών Πρασίνου και δύο (2) ΔΕ Οδηγών

με άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

για την κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 01/06/2022 έως και 10/06/2022