Πίνακες κατάταξης προσωρινά επιτυχόντων & απορριπτέων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Πίνακες κατάταξης προσωρινά επιτυχόντων & απορριπτέων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ανάρτηση προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων

& πίνακα απορριφθέντων

 της με αρ. πρωτ. 12173/01-08-2022 Ανακοίνωσης του Δήμου Περάματος