ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Περάματος με την αριθ. 12822/01-08-2023 ανακοίνωση θα προβεί στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριάντα πέντε (35) ατόμων πλήρους απασχόλησης για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής τους και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2023-2024.

 Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων από  02/08/2023

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων έως και 16/08/2023

 Έπειτα από την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 55472/23.07.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄3352), οι υποψήφιοι υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν ΜΑΖΙ με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους (41797/23.06.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄3327).

Οι  αιτήσεις υποβάλλονται  αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Δήμος Περάματος, Λ. Δημοκρατίας 28, Τ.Κ. 18863, Πέραμα Αττικής απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και  πρέπει απαραιτήτως να είναι υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ