ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2024 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5222/20-03-2024)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης χρονικής περιόδου 2023-2024»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την στελέχωση των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Περάματος και ειδικότερα:

  • Ένα (1) ΠΕ Ψυχολόγων
  • Ένα (1) ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας
  • Ένα (1) ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας
  • Ένα (1) ΤΕ Νοσηλευτών
  • Δύο (2) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
  • Τρεις (3) ΔΕ Μαγείρων
  • Τρεις (3) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (10 ημερολογιακές ημέρες)

αρχίζει την Τρίτη 23/04/2024 και λήγει την Πέμπτη 02/05/2024.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ  και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Περάματος, Λ. Δημοκρατίας 28, Τ.Κ. 18863, Πέραμα Αττικής

απευθύνοντάς την στο ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ της  Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  υπόψη κας Μουρελάτου Ελένης

Συνημμένα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2024

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1ΠΕ/ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10-06-2021

ΕΙΔ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) «ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ»  03-01-2024