ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για την κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας έτους 2024

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Από 16/05/2024 έως και 22/05/2024

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Περάματος (Λ. Δημοκρατίας 28, 18863 Πέραμα Αττικής) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο φάκελος θα απευθύνεται στο ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Υπόψη κας Λιγνού Παναγιώτας (τηλ. επικοινωνίας 2132037213), Λ. Δημοκρατίας 28, Τ.Κ. 18863 Πέραμα Αττικής, για την Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού για την Πυρασφάλεια 2024.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ