Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 355/2023 απόφασης Δημάρχου για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Δήμου Περάματος για το έτος 2024»

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 355/2023 απόφασης Δημάρχου για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Δήμου Περάματος για το έτος 2024»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024