Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας, απορριπτέων & προσληπτέων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2024 (αρ. πρωτ. 5222/20-03-2024)

Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας, απορριπτέων & προσληπτέων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2024 (αρ. πρωτ. 5222/20-03-2024)

Για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης

«Προώθηση και υποστήριξη  παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης χρονικής περιόδου 2023-2024»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

 

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από  08/06/2024 έως 17/06/2024.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €).

 

Συνημμένα αρχεία:

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ,  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ