ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025

Ο Δήμος Περάματος με την υπ΄ αρ. πρωτ.  12808/03-07-2024 Ανακοίνωση θα προβεί στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σαράντα (40) ατόμων πλήρους απασχόλησης για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής τους και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2024-2025.

 Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων από  08/07/2024

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων έως και 19/07/2024

Η αίτηση και  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων και της εμπειρίας των ενδιαφερομένων υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Δήμος Περάματος, Λ. Δημοκρατίας 28, Τ.Κ. 18863, Πέραμα Αττικής απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού